Cliëntenraad

De cliëntenraad heeft als taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de instelling, in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen.

De cliëntenraad bestaat uit drie leden en wordt ondersteund door een onafhankelijke voorzitter.
De zorgaanbieder benoemt de leden van de cliëntenraad. Hieraan voorafgaand plaatst hij een oproep voor kandidaten van de cliëntenraad in het blad voor de cliënten. Hij selecteert de kandidaten op basis van een profielschets. De zorgaanbieder betrekt de cliënten bij het opstellen van de profielschets en bij de selectie van de kandidaten.

Een cliëntenraad is een representatieve vertegenwoordiging van de cliënten en kan worden samengesteld uit cliënten, familieleden en contactpersonen. Voor Rapsodi Healthcare geldt dat alle doelgroepen en locaties zijn vertegenwoordigd.

De cliëntenraad fungeert als een spreekbuis voor cliënten. Dit betekent niet dat alles wat betreft de persoonlijke situatie voordoet een zaak voor de cliëntenraad is.

In het kort gezegd, behartigt de cliëntenraad alle zaken die gevolgen hebben voor meerdere cliënten en betrekking hebben op -of een gevolg zijn van het beleid van de organisatie.

Een voorwaarde is wel dat de betreffende kwestie in eerste instantie is besproken met de daarvoor aangewezen (verantwoordelijke) persoon, bijvoorbeeld een medewerker van Rapsodi Healthcare.

Heeft men advies of een opmerking waardoor de zorgverlening en/of ondersteuning verbeterd kan worden? Neem dan zeker contact op met de cliëntenraad. Men kan een brief richten aan de organisatie t.a.v. cliëntenraad. De brief wordt in vertrouwen in behandeling genomen. Tevens is er een klachtenbus en een bus voor overige vragen aanwezig binnen de locatie van Rapsodi Healthcare. De hulpvraag wordt zo snel als mogelijk afgehandeld.