Klachten

Klachten kunnen opgelost worden.

We streven er naar dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij Rapsodi Healthcare en dat u positief bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie of belanghebbende niet tevreden bent over de zorg, dienstverlening of over de manier waarop u bent bejegend. Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is gewoon jammer, want klachten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie voor u en voor ons. Een klacht zien wij bij Rapsodi Healthcare dan ook liever als een advies om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Niet tevreden?

Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreekt u dit dan eerst met de betreffende persoon zelf. Uw zorgaanbieder en/of zorgverlener stelt het vaak op prijs dat hij of zij direct de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken.

Een andere optie is om contact op te nemen met ons intern klachtopvangfunctionaris. Dit kan telefonisch op 033-5100321, per mail naar klacht@rapsodihealthcare.nl of schriftelijk naar Rapsodi Healthcare, T.a.v.: Afdeling klachten, Liendertseweg 150, 3815BK te Amersfoort of klik hier voor ons digitaal klachtenformulier. Uw klacht wordt opgevangen door ons intern klachtopvangfunctionaris.

Een gesprek kan vaak al veel oplossen. Het kan echter gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene en/of met de interne klachtopvangfunctionaris wilt bespreken. U kunt zich dan richten tot de klachtenfunctionaris. Op verzoek kunt u hiernaar worden doorverwezen of zelf direct contact opnemen met ons externe klachtenfunctionaris. Rapsodi Healthcare heeft ten aller tijden een onafhankelijk klachtenfunctionaris voor u beschikbaar via Quasir. Onafhankelijke klachtenfunctionaris kunt u bereiken op 0561-618711 of 06-48445538 of via bemiddeling@quasir.nl. Voor meer info zie www.quasir.nl.

Onafhankelijk klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is een medewerker van Quasir, expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. U kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan zij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen met de betrokkene. Zij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Geschillencommissie

Als het bespreken en/of behandelen van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. Rapsodi Healthcare is aangesloten bij Stichting Zorggeschil. De geschillencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en tenminste twee andere leden. De geschillencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. De klachtencommissie kan ook een bindend advies uitspreken.

Zorgbelang of de klachtenfunctionaris kan u helpen bij het schrijven van de brief/het indienen van de klacht. De geschillencommissie informeert u over de verdere behandeling van uw klacht.
Om uw klacht goed te kunnen beoordelen verzamelt de klachtencommissie alle informatie die daarvoor nodig is. Mogelijk wordt u gevraagd om (schriftelijk) een toelichting te geven op uw klacht. Misschien is het zelfs nodig om (een deel van) uw dossier bij de zorgaanbieder en/of zorgverlener op te vragen of om andere betrokkenen te horen. Hiervoor wordt eerst uw toestemming gevraagd.

Een klacht moet schriftelijk en voldoende gemotiveerd ingediend worden bij het bestuur van de stichting Zorggeschil (Stichting Zorggeschil, Postbus 24018, 3502 MA Utrecht). De klachtbrief dient ten minste te bevatten de naam en het adres van diegene die het geschil aanhangig maakt, de omschrijving van het geschil en de datum waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.

Klachtenreglement

Om te zorgen dat uw klacht zo goed mogelijk behandeld wordt is een klachtenreglement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij dit op zullen pakken. Ons klachtenreglement kunt u hier nalezen.

Wet kwaliteit Klachten en geschillen in de zorg

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet Kwaliteit Klachten en geschillen in de Zorg van toepassing, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg voor meer informatie.