Medezeggenschap

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) is van toepassing op thuiszorgorganisaties en zorgorganisaties werkend met zelfstandige zorgverleners. Op 1 juni 1996 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen in werking getreden. Na het komen van deze wet is hierin vastgesteld dat cliënten van organisaties in de ouderen-, gezondheids- en welzijnszorg inspraak hebben door middel van een cliëntenraad. In de raad nemen cliënten zitting die goed ogend zijn voor de organisatie en in staat zijn voor de belangen van de overige cliënten op te komen.

Het doel van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMZC) is cliënten inspraak te geven. De WMCZ verplicht de instelling tot het instellen van een cliëntenraad. Deze behartigt binnen de instelling de collectieve belangen van cliënten.

De cliëntenraad heeft invloed op de gebieden wonen, werken, behandelen en ontspannen in en buiten de instelling, voor zover het zorgverlening van die organisatie betreft. Een cliëntenraad maakt het mogelijk dat cliënten invloed hebben op het beleid van de organisatie, én ook op gebieden uit het dagelijks leven van de cliënten. 

De aanleiding voor het opbouwen van de zeggenschaps- en medezeggenschapsstructuur is het gesprek tussen cliënten en medewerkers over ”Waar wil men over praten en meebeslissen?”. Op deze manier wil Rapsodi Healthcare de medezeggenschap binnen de organisatie een sterkere inhoud geven en gesprekken voeren over wat medezeggenschap voor de belanghebbende inhoudt. De cliënt doet mee aan onderwerpen die van kracht zijn op hem/haar. Medewerkers van Rapsodi Healthcare kunnen voor het gesprek over medezeggenschap onderwerpen aandragen die relevant zijn voor de betreffende cliënt.
Rapsodi Healthcare wil cliënten motiveren om hier onderling over te praten, zelf beslissingen over te nemen en zo de zeggenschap op het niveau van samen wonen en werken te bevorderen.

Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen, zijn:

  • Huisregels of werkregels.
  • Activiteiten binnen het huis of dagbesteding.
  • Belangrijke zaken die door de overheid of Rapsodi Healthcare in beleid, wetten of regels vastgelegd worden en die eventueel gevolgen hebben.
  • Overige belangrijke zaken in het leven die voor de cliënt van fundamenteel belang zijn.