Werkwijze

Binnen Rapsodi Healthcare hanteren wij het 8-fasen model. Deze manier van werken maakt het mogelijk om zo doelgericht en planmatig de zorg op maat aan te bieden wat toepasselijk is voor iedere zorgbehoevende.

Fase 1 : Aanmelding

Het eerste contact tussen de cliënt en medewerker van Rapsodi Healthcare. Cliënten kunnen zich zelfstandig aanmelden of kunnen worden doorverwezen via o.a. psychologen, huisartsen, ziekenhuizen, wijkteams en gemeenten.

Fase 2: Intake

In deze fase is het uitgangspunt voor een nadere kennismaking met de cliënt. Dit gesprek levert informatie of de cliënt in aanmerking komt voor een begeleidingstraject. Hierbij wordt gekeken of de hulpvraag van de cliënt aansluit op het aanbod van Rapsodi Healthcare.

Fase 3: Opstartfase

In deze fase wordt de begeleiding op gang gebracht.

Fase 4: Analysefase

In deze fase maakt de medewerker van Rapsodi Healthcare een analyse van de leefgebieden door gesprekken te voeren met de cliënt. Naast de cliënt worden ook eventueel overige trajectbegeleiders bij betrokken om informatie te vragen en gebruiken. Door het voeren van deze gesprekken worden niet alleen de problemen in kaart gebracht, maar worden juist ook de krachten geïnventariseerd.

Fase 5: Planningsfase

In deze fase werken de medewerker van Rapsodi Healthcare en de cliënt samen aan de invulling van het begeleidingsplan. Per leefgebied wordt gekeken naar de wensen van de cliënt uit de persoonlijke beschrijving als basis om te bepalen welke onderdelen de cliënt gaat aanpakken. In het vervolg hiervan wordt een einddoel bepaald en worden hiervoor acties geformuleerd. Indien mogelijk wordt er ook gekeken bij welke zaken het netwerk of een vrijwilliger kan bijstaan.

Fase 6: Uitvoerfase

In deze fase ondersteunt de medewerker van Rapsodi Healthcare de cliënt bij de uitvoer van het begeleidingsplan. Er worden gesprekken gevoerd om de voortgang van het begeleidingsplan te bespreken. De medewerker van Rapsodi Healthcare helpt de cliënt om de eigen krachten te benutten.

Fase 7: Evaluatiefase

Deze fase bestaat uit een evaluatiegesprek. Tijdens het evaluatiegesprek wordt de voortgang van de begeleiding besproken. Tevens wordt dit gesprek opgenomen in het begeleidingsplan, in de vorm van een evaluatierapportage. In deze fase kijken de medewerker van Rapsodi Healthcare en cliënt of de onderwerpen (doelstellingen) nog relevant zijn. Deze fase heeft twee mogelijke uitkomsten: de cliënt rondt de begeleiding af en komt in de uitstroomfase, of de cliënt zet de begeleiding voort. Bij de tweede keuze komt de cliënt weer in fase 5 (analysefase).

Fase 8: Uitstroomfase

Dit is het eind fase van het begeleidingstraject. Tegen het einde van de geplande datum controleert de medewerker van Rapsodi Healthcare of de doelstellingen zelfstandig worden opgepakt. Na uitstroom houdt de medewerker minimaal twee manden lang toezicht door middel van telefonisch contact.